គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ដ្រៃយ៍​ព្រឹទ្ធសភា នឹង​បន្ដ​កិច្ចប្រជុំ​លើ​របៀបវារៈ​ចំនួន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៥ ខែ​ធ្នូ​

btv a5