សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បង្ហាញ​វិធានការ ដោះស្រាយ​បញ្ហា ក្រោយ​គ្រោះ​អគ្គិភ័យ នៅ​ផ្សារ​ចាស់

ST-102