លទ្ធផល​នៃ​សម័យប្រជុំ​ពេញអង្គ គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ តុលា ឆ្នាំ​២០១៤

K-0353 K-0354 K-0355 K-0356 K-0357