ប្រតិទិន​ឈប់សម្រាក​ការងារ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥​របស់​មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ​ចំនួន​២៧​ថ្ងៃ​

0b3fd5c3-206e-4cbb-b46e-6aab966eee9f