បង្រ្កាបគ្រឿងញៀន១៤ករណីឃាត់ខ្លួន២២នាក់

ភ្នំពេញ ៖ នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះ បង្ក្រាប ការ ជួញដូរ រក្សា ទុក ដឹក ជញ្ជូន ដាំ ដុះ ផលិត កែ ច្នៃ ចាត់ចែង ផ្ដល់ ទីតាំង និង ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀនចំនួន ១៤ ករណី ឃាត់ ២២ នាក់ ( ស្រី ១ នាក់ ) ។
វត្ថុ តាង ចាប់ យក សរុប ៖ មេ តំ ហ្វេ តា មីន (ice) = ១៩,៤១ ក្រាម និង ៦ កញ្ចប់ តូច ។ ប្រភេទ បទល្មើស ៖+ ជួញដូរ ៨ ករណី ឃាត់ ១២ នាក់ ( ស្រី ១ នាក់ )
+ ប្រើប្រាស់ ៦ ករណី ឃាត់ ១០ នាក់ ( ស្រី ០ នាក់ )។អនុវត្ដ ដីកា ៖ ដីកា ៥ ចាប់ ២ នាក់ ។ អាវុធហត្ថ បង្ក្រាប ជួញដូរ ៣ ករណី ឃាត់ ៧ នាក់ ( ស្រី ០ នាក់ )៕