ត្រឹមតែស៊ែម្នាក់១មិនអស់ថ្មទេបងប្អូន ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាជនឡាវផង !

ត្រឹមតែស៊ែម្នាក់១មិនអស់ថ្មទេបងប្អូន!!! ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាជនឡាវផង!!! ក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិ រស់លើផែនដីតែមួយ មានតែសម្តែងការចូលរួមរំលែកមហាទុក្ខសោក ដល់ប្រជាជនឡាវផង Shareមួយកុំអោយប្រទេសយើងជួបដូចគេចឹង