ស៊ែរ​ចែក​គ្នា​មើល! មុខ​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​បន្ទាប់​ពី​ញ៉ាំ​ស្រា​បី​កែវ

វា​ជា​ការ​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​មួយ​នៃ​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ជុំ​វិញ​យើង ដែល​គេ​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ញ៉ាំ​ស្រា​អស់​ពីរ ឬ​បី​កែវ​ចូល​ទៅ ។ លោកអ្នក​នឹង​អស់​សំណើច​បើ​លោក​អ្នក​ពិនិត្យ​មើល​មុខ​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ ដែល​ពួក​គេ​នេះ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ចេះ​ញ៉ាំ​ស្រា ។ ដូច​ពាក្យ​លោក​ថា បី​កែវ​ចូល​ពោះ​ដំណើរ​ទោរ នោះ​អី ។

សូម​ចុច Like លើ​រូប​ណា​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត (រូប​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អស់​សំណើច) ដើម្បី​បោះឆ្នោត ។

ប្រភព​រូបភាព http://www.masmorrastudio.com/