លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

* យានយន្តដែលបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យមានចំនួន = ១២៩៦ គ្រឿង
– ម៉ូតូចំនួន = ៨៤៥ គ្រឿង
– រថយន្តៈ = ៤៥១ គ្រឿង

* យានយន្តដែលបានចេញប័ណ្ណពិន័យបទល្មើសចំនួន = ៣៣៤ គ្រឿង
– ម៉ូតូ. = ២៣៨ គ្រឿង
– រថយន្ត = ៩៦ គ្រឿង

* អប់រំអ្នកបើកបរដែលមានអត្រាជាតិ
ស្រវឹងក្រោម០,២៥ ចំនួន = ៣ នាក់
– ម៉ូតូចំនួន = ៣ នាក់
– រថយន្តចំនួន = គ្មាន

* ពិន័យអ្នកបើកបរដែលមានអត្រាជាតិស្រវឹងចាប់ពី០,២៥ ដល់០,៣៩ មីលីក្រាម = ៣ នាក់
– ម៉ូតូចំនួន = ១ នាក់
– រថយន្តចំនួន = ២ នាក់

* ឃាត់អ្នកបើកបរស្រវឹងចំនួន = ៩ នាក់
– អ្នកបើកម៉ូតូៈ៧នាក់ (០,៥៧ -១,០១Mlg/ខ្យល់ )
– អ្នកបើករថយន្តៈ២នាក់(០,៤០-០,៧០Mlg/ខ្យល់)

* បញ្ជាក់ៈលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យរយ:ពេល ៣៤ លើក បានឃាត់អ្នកបើកបរយានយន្តចំនួនៈ ២៦៥ នាក់
– អ្នកបើកបររថយន្តចំនួន = ៦៣ នាក់ស្រី = ១ នាក់
– អ្នកបើកបរម៉ូតូចំនួន = ២០២ នាក់ ៕

 

image