ក្រសួង​ការពារជាតិ​ប្រកាស​រើស​ជ្រើស សិស្ស​-​និស្សិត ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ផ្នែក​យោធា

d23071