ប្រធាន​សហជីព សហព័ន្ធ កម្មករ​កម្ពុជា លោក សោម អូន ដាក់​ពាក្យសុំ​ឈប់​ពី សមាជិក ពេញសិទ្ធិ គណៈកម្មការ ប្រឹក្សា​ការងារ​

d23061